Statut Towarzystwa

PREAMBUŁA
Działalność Towarzystwa zainaugurowali członkowie Polskiego Związku Esperantystów, Polskiej Młodzieży Esperanckiej, Polskiej Sekcji Międzynarodowej Federacji Esperantystów Kolejarzy, Ogólnopolskiego Komitetu Studentów Esperantystów, Młodzieżowego Klubu E-Senco, twórcy i organizatorzy, istniejących od 1981 roku Artystycznych Konfrontacji Esperanckich „Arkones” oraz wykładowcy i studenci Podyplomowego Studium Interlingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: E-SENCO Towarzystwo Kulturalno-Społeczne im. Ludwika Zamenhofa, w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem.
Siedzibą Towarzystwa jest Poznań. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.: Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
4. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
5. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
6. Do prowadzenia działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
7. Towarzystwo jest powołane na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
8. Fundamentalnym celem Towarzystwa jest popularyzacja kultury międzynarodowego języka esperanto, osiągnięć ruchu na rzecz jego wdrożenia oraz samego języka esperanto jako środka niedyskryminacyjnej, międzykulturowej komunikacji językowej.
9. Pozostałymi celami Towarzystwa są:
a. działania na rzecz integracji europejskiej w dziedzinie kultury, nauki i oświaty oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; wspieranie ambitnej i wartościowej działalności artystycznej ,
b. upowszechnianie wiedzy w zakresie międzynarodowej komunikacji językowej, interlingwistyki i wspieranie badań oraz opracowań w tym zakresie,
c. budowanie wśród członków i propagowanie na zewnątrz świadomości patriotycznej i internacjonalistycznej opartej na zrozumieniu i poszanowaniu innych kultur etnicznych, języków i narodów,
d. działanie na rzecz ułatwienia duchowych i materialnych relacji oraz kontaktów między ludźmi, niezależnie od ich narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych, a także niezależnie od używanego języka,
e. upowszechnianie wiedzy o postaci i dorobku Ludwika Zamenhofa,
f. podejmowanie działań na rzecz nauczania w szkołach esperanto, jako pomocniczego języka międzynarodowego,
g. promowanie obiegu wyrobów kultury.
10. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:
a. organizowanie festiwalu: Artystyczne Konfrontacje Esperanckie „Arkones”,
b. promocję międzynarodowego Podyplomowego Studium Interlingwistyki i międzynarodowych kursów dla nauczycieli esperanta na UAM w Poznaniu,
c. organizowanie imprez kulturalnych, kongresów, konkursów i wystaw, koncertów i prezentacji teatralnych oraz obchodów rocznic esperanckich,
d. organizowanie spotkań, kursów językowych, szkoleń, konferencji i sympozjów,
e. promocję walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski, poprzez organizację wycieczek, zawodów i imprez sportowych oraz turystyki kwalifikowanej,
f. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, literackich, naukowych, oraz innych wydawnictw niekomercyjnych,
g. prowadzenie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, zakres tych działań określa w uchwale Zarząd,
h. poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych metod realizacji celów, szczególnie w interakcji z młodzieżą. i we współpracy z organizacjami młodzieżowymi,
i. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów działania Towarzystwa,
j. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
11. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
12. Towarzystwo posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
13. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która:
a. jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b. złoży deklarację członkowską na piśmie,
c. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Towarzystwa.
14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
15. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
17. Członkowie honorowi (osoby fizyczne) są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Towarzystwa. Członkiem honorowym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania z wszelkich innych form działalności Towarzystwa,
c. zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa,
d. uczestniczenia w walnym zebraniu członków.
19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
c. regularnego opłacania składek.
20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek po uprzednim wezwaniu do ich uzupełnienia,
c. wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nie przestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
d. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
24. Zarząd Towarzystwa może na indywidualny, umotywowany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA
25. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
26. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa. W wypadku Komisji rewizyjnej decyduje głos jej przewodniczącego.
27. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
28. W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
31. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
32. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
33. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Głosowanie jest jawne
34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
j. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
ZARZĄD
35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
36. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz co najmniej 1 wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa (wiceprezesów) wybiera Zarząd spośród swoich członków.
37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
38. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Towarzystwa,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. przyjmowanie i skreślanie członków,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa i uchwalanie wysokości świadczeń na rzecz Towarzystwa w tym wysokości składek członkowskich,
e planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
KOMISJA REWIZYJNA
39. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
41. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, zastępca lub sekretarz
42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków lub zebrania Zarządu,
c. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków jeżeli Zarząd nie wypełnił postanowień statutu w tym względzie,
składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Członków,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
43. Majątek Towarzystwa może powstać ze środków finansowych oraz nieruchomości i innych aktywów nabytych przez Towarzystwo.
44. Środki na realizację celów Towarzystwa i pokrycie kosztów jego działalności pochodzą z:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów, udziałów,
c. dotacji, grantów, ofiarności publicznej i sponsoringu,
d. ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji,
e. środków pomocy publicznej,
f. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
g. oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
h. odpłatnej działalności statutowej,
i. innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.
45. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
47. W wypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Towarzystwo składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
48. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
49. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały w sprawie zmiany statutu lub w sprawie rozwiązania Towarzystwa wymaga zawiadomienia o tym członków Towarzystwa co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
50. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów.
51. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
52. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.